Pomoc dla klienta

 Zgodnie z wejściem nowych regulacji dotyczących zawierania zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 przedstawiamy Państwu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy pośrednictwa w terminie 14 dni od dnia jej podpisania bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

VIP SP. Z.O.O, prowadzącego działalność pod nazwą VIP Nieruchomości

70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1,

NIP: 852-264-95-19, REGON: 381171172,

tel. +48 91 881 25 52, e-mail: biuro@vipnieruchomosci.com 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć osobiście.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

VIP SP. Z.O.O

ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1

70-304, Szczecin

NIP: 8522649519, REGON: 381171172

tel. 91 881 25 52, e-mail: biuro@vipnieruchomosci.com;

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa w

obrocie nieruchomościami zawartej w dniu …………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………

- Data …………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Działamy m.in. w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o prawach konsumenta

 

 

LINKI DO USTAW:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741….(Art. 180 i 181)

 

 

 

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827