Pomoc dla klienta

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest VIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem 0000747131, NIP: 8522649519 (właściciel marki VIP Nieruchomości), e-mail biuro@vipnieruchomosci.com tel. .91 881 25 52  .

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Przysługują Państwu dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych Państwa szczególną sytuacją;

2) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdy wypadku.

Dane będą przetwarzane w celu:

1) zawarcia z Administratorem umowy i jej wykonania oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;

2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych - przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni - do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,

4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o usługach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów - do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku umowy konsekwencją ich niepodania będzie niemożność jej zawarcia.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji  i wizerunku.

W przypadku wyrażania dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail lub numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) TWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Juliusza Słowackiego 16/18, 01-627 Warszawa, Polska, NIP 1182072157, prowadzący działalność gospodarczą rachunkowo-księgową i świadczący usługi doradztwa podatkowego na rzecz Zleceniobiorcy,

2) radca prawy Małgorzata Krowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Krowicka i świadcząca usługi doradztwa prawnego na rzecz Zleceniobiorcy,

 

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i mogłaby wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.----------------

Zgodnie z wejściem nowych regulacji dotyczących zawierania zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 przedstawiamy Państwu:

 

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ O SKUTKACH ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych niezawierających umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - konsumentów, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin lub e-mailem na adres: biuro@vipnieruchomosci.com .

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest poniżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadku, gdy Zleceniobiorca za wyraźną Państwa zgodą, wykonał w pełni usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

........................................................

            (miejscowość, data)

 

VIP sp. z o. o.

ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1

70-304 Szczecin

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa zawartej   z Państwem dnia ..................... .

 

 

........................................................

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

........................................................

         Adres konsumenta(-ów)

 

 

........................................................

         Podpis

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć osobiście.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.

Centrala

Zbożowa 4a/2p (Budynek Lastadia Office)
70-653, Szczecin
Tel.: +48 91 881 25 52
e-mail: biuro@vipnieruchomosci.com

Biuro Centrum

Więckowskiego 1/9 (2 piętro)
70-411 Szczecin
Tel.: +48 91 881 25 52,
e-mail: biuro@vipnieruchomosci.com

Napisz do nas